ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 27/03/2024 - Διακήρυξη No 988 Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια εξακοσίων (600) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 988/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια εξακοσίων (600) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops), συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00€), χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.:30213000-5) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2023/S 163-515222)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (a/a: 221205)
γ) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013322223)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ:ΨΒΜ2469Η1Γ-ΞΟΕ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων-Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών, κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52872/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 01/09/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 13/09/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 27/03/2024)