Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΒ

  • Ιωάννης Κούτρας, Πρόεδρος
  • Δημήτριος Παπακώστας, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Μιχαήλ Κορωναίος, Μέλος
  • Νικόλαος Καλιωράκης, Μέλος
  • Παναγιώτης Βαρλάγκας, Μέλος
  • Δημήτριος Παζαϊτης, Μέλος
  • Νεκτάριος Μπανάκας, Μέλος