ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 01/07/2024 - Διακήρυξη No 963 Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών “Συντήρησης τεσσάρων (4) αεροσκαφών C-130Β/Η, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 963/2022

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών “Συντήρησης τεσσάρων (4) αεροσκαφών C-130Β/Η, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 5.102.280,00€, χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 1.700.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 6.326.827,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (C.P.V. : 60440000-4)”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 03-10-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν την υποβολή της προσφοράς τους να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. (την 14-09-2022 ή την 21-09-2022).

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2022/S 165-469310)
β) Στο ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (171351)
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 22PROC011159226)
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΨΧΚ8469Η1Γ-Ρ2Ξ)
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες:

Δ/νση Συμβάσεων- Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών, κα Μαρία Βασιλείου & κα Δόμνα Ραπτοπούλου, τηλ. 22620-52608/ 52891/ 52000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 04/10/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 17/10/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 20/10/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προστέθηκε 01/07/2024)